“STEP BY STEP” BENEVOLENT FOUNDATION
   
News

Ամեն ինչ սկսվեց մի պարզ, բայց հեղափոխական գաղափարից. օգտագործել հեռուստատեսությունը՝ օգնելու ոչ նպաստավոր պայմաններում ապրող երեխաներին սովորել, որպեսզի նրանք կարողանային նախապատրաստվել դպրոցին նույնքան լավ, որքան իրենց առավել բարենպաստ պայմաններում

Առաջին անգամ հայր դառնալը հաճախ փոխում է տղամարդկանց տեսակետը ընտանիքում սեռային դերերի:Երեխաների խնամքի ու կրթության հարցերում հայրերի ներգրավմանն ուղղված ծրագրերը կարող են բարելավել երեխաների առաջադիմությունը և նվազեցնել


On September 19, 2017 an official opening ceremony of Preschool Education Service Centers took place in Ahnidzor and Marts villages of Tumanian consolidated Community in Lori region.
Banners

 

We're on Facebook

Democracy Education Exchange Program (DEEP)/Civic Education


SBS BF has developed a course on civic education that promotes educational reforms in the country. It aims to help educators create favorable conditions for development of democratic values through establishment of student government structures in schools and promotion of youth leadership. The project stimulates close relationship between students, teachers, and communities. It creates strong and trustworthy partnership geared toward improvement of civic and academic competencies of younger generation. The project encourages students to make choices, to solve problems, to take different responsibilities in school and personal life, and become active citizens. In the framework of this civic education course SBS BF has developed and translated a set of materials including a training module, curriculum, handbook for teachers, which enable educators to teach civic education course in their schools.

 

SBS BF can organize a series of trainings on Civic Education at the request of educational institutions and other organizations that are interested in promoting active citizenship and democracy in their institutions.

 

Those who are interested can approach the staff members of SBS BF office.

 
 Our partners