“STEP BY STEP” BENEVOLENT FOUNDATION
   
News

Ամեն ինչ սկսվեց մի պարզ, բայց հեղափոխական գաղափարից. օգտագործել հեռուստատեսությունը՝ օգնելու ոչ նպաստավոր պայմաններում ապրող երեխաներին սովորել, որպեսզի նրանք կարողանային նախապատրաստվել դպրոցին նույնքան լավ, որքան իրենց առավել բարենպաստ պայմաններում

Առաջին անգամ հայր դառնալը հաճախ փոխում է տղամարդկանց տեսակետը ընտանիքում սեռային դերերի:Երեխաների խնամքի ու կրթության հարցերում հայրերի ներգրավմանն ուղղված ծրագրերը կարող են բարելավել երեխաների առաջադիմությունը և նվազեցնել


On September 19, 2017 an official opening ceremony of Preschool Education Service Centers took place in Ahnidzor and Marts villages of Tumanian consolidated Community in Lori region.
Banners

 

We're on Facebook

Home


Welcome to “Step by Step” Benevolent Foundation website.

 

Our Foundation works in the fields of preschool, primary, and higher education. SBS BF is engaged in training and retraining of parents, teachers, educators and other professionals of education sector. Our Foundation promotes development of open, democratic society where each child will have opportunity to demonstrate her/his full potential. 

 

We collaborate with governmental and non-governmental likeminded organizations, as well as individuals that share the same ideas and democratic principles.

 

Our organization is a member of two organizations: International Step by Step Association (ISSA) based in Netherlands andReading and Writing for Critical ThinkingInternational Consortium (RWCT IC) based in Romania. SBS BF closely works with ISSA and RWCT IC members countries and implements different joint projects. We are an open and transparent organization and are ready to work with you.

 

 

Books

 

 

Marco goes around the world

Babushka’s clock

Mush Wants to Get Away

Dorothy and the glasses
Our partners