“STEP BY STEP” BENEVOLENT FOUNDATION
   
News

Ամեն ինչ սկսվեց մի պարզ, բայց հեղափոխական գաղափարից. օգտագործել հեռուստատեսությունը՝ օգնելու ոչ նպաստավոր պայմաններում ապրող երեխաներին սովորել, որպեսզի նրանք կարողանային նախապատրաստվել դպրոցին նույնքան լավ, որքան իրենց առավել բարենպաստ պայմաններում

Առաջին անգամ հայր դառնալը հաճախ փոխում է տղամարդկանց տեսակետը ընտանիքում սեռային դերերի:Երեխաների խնամքի ու կրթության հարցերում հայրերի ներգրավմանն ուղղված ծրագրերը կարող են բարելավել երեխաների առաջադիմությունը և նվազեցնել


On September 19, 2017 an official opening ceremony of Preschool Education Service Centers took place in Ahnidzor and Marts villages of Tumanian consolidated Community in Lori region.
Banners

 

We're on Facebook

Our vision, mission and beliefs


– Our Vision


Open, democratic society, where every child has opportunity to reach full potential


– Our Mission


“Step by Step” BF contributes to quality education through promotion of childe-centered approach

 

– Our beliefs 

 

  • We believe that every child is unique and has her/his own educational needs.
  • We believe that parents are the primary teachers of their children.
  • We believe that curiosity about the world comes naturally to our students, and that our students are capable of entertaining serious questions and formulating creative ideas.
  • We recognize the important role played by thoughtful teachers who encourage sustained inquiry, and who help students form habits and skills of productive thinking.
  • We determine to contextualize our emphasis on critical thinking within discussions, writing to learn activities, and other processes of inquiry in which students are already naturally engaged.
  • We acknowledge connection between the habits of thought and democratic citizenship.Our partners