“STEP BY STEP” BENEVOLENT FOUNDATION
   
News

Ամեն ինչ սկսվեց մի պարզ, բայց հեղափոխական գաղափարից. օգտագործել հեռուստատեսությունը՝ օգնելու ոչ նպաստավոր պայմաններում ապրող երեխաներին սովորել, որպեսզի նրանք կարողանային նախապատրաստվել դպրոցին նույնքան լավ, որքան իրենց առավել բարենպաստ պայմաններում

Առաջին անգամ հայր դառնալը հաճախ փոխում է տղամարդկանց տեսակետը ընտանիքում սեռային դերերի:Երեխաների խնամքի ու կրթության հարցերում հայրերի ներգրավմանն ուղղված ծրագրերը կարող են բարելավել երեխաների առաջադիմությունը և նվազեցնել


On September 19, 2017 an official opening ceremony of Preschool Education Service Centers took place in Ahnidzor and Marts villages of Tumanian consolidated Community in Lori region.
Banners

 

We're on Facebook

Parent and Community-Based Early Education


Parental and Community-based education creates opportunities for families unable to send their children to kindergarten to provide quality education at home and to prepare them for school The program supports the development of high quality alternative approaches to reaching greater numbers of children and organizing their education out of formal educational setting. This initiative ensures that children from poor and marginalized families get the best possible start in life and have access to a quality basic preschool education in a safe and supportive environment.

 

Through SBS training centers and model sites the program assists socially disadvantaged families in different regions of Armenia to acquire knowledge, skills, and experience to meet educational needs of their children in a home based environment.

 

The program offers educational services to all families, mothers, fathers, grandparents, caregivers who want to get trained through Parental Education Program to get relevant pedagogical method and experiential skills to promote their child development in parallel with preschool education or as a substitute for  preschool education. Those who are interested can approach the staff members of SBS BF office.

 
 Our partners