“STEP BY STEP” BENEVOLENT FOUNDATION
   
News

Ամեն ինչ սկսվեց մի պարզ, բայց հեղափոխական գաղափարից. օգտագործել հեռուստատեսությունը՝ օգնելու ոչ նպաստավոր պայմաններում ապրող երեխաներին սովորել, որպեսզի նրանք կարողանային նախապատրաստվել դպրոցին նույնքան լավ, որքան իրենց առավել բարենպաստ պայմաններում

Առաջին անգամ հայր դառնալը հաճախ փոխում է տղամարդկանց տեսակետը ընտանիքում սեռային դերերի:Երեխաների խնամքի ու կրթության հարցերում հայրերի ներգրավմանն ուղղված ծրագրերը կարող են բարելավել երեխաների առաջադիմությունը և նվազեցնել


On September 19, 2017 an official opening ceremony of Preschool Education Service Centers took place in Ahnidzor and Marts villages of Tumanian consolidated Community in Lori region.
Banners

 

We're on Facebook


Training at Nrnadzor and Alvank frontier villages

Nrnadzor and Alvank are the most remote frontier villages of Meghri region. In the past, they had no kindergarten, and the children were very sad and monotonous. In 2015 thanks to financial support of UNICEF opened preschool educational services were opened for children 3-6 years old in Nrnadzor and Alvank, which greatly helped in changing the lives of children and facing their educational problems.

 

For the second year in a row, "Step by Step" Benevolent Foundation organizes trainings for parents of 0-3 year-old children aimed at improving parental knowledge and skills. On April "Step by step" organized a seminar for parents, which other family members attended as well. Within the program, the participants were also introduced to the interesting teaching-playing materials and literature for children aged 0-3. 


  
Our partners